Verklaring Omtrent Gedrag

Verklaring Omtrent Gedrag vrijwilligers

Vanuit Groesbeekse Boys vinden wij het belangrijk een signaal van sociale veiligheid af te geven aan leden, ouders van leden en vrijwilligers. Een Verklaring Omtrent het Gedrag  (VOG) staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het vroegere gedrag van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Het is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op bijvoorbeeld seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

Onderstaand is de gedragscode voor trainers, coaches en begeleiders, inclusief de verzorgers, welke we hanteren bij R.K.S.V. Groesbeekse Boys.

 

Broninformatie: https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders

 

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

 

Een trainer, coach of begeleider:

 • ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.
 • KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen.
 • IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 • IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 • RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.
 • NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.
 • IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.
 • DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

 

Aannamebeleid voor vrijwilligers.

 • Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via een bestuurslid of commissielid, dan zullen de vrijwilligersactiviteiten worden besproken.
 • Als er voor specifieke functies vrijwilligers worden gezocht, gaan de vrijwilligers-coördinatoren op zoek naar een juiste persoon die deze functie kan invullen.
 • Elke persoon die zich als vrijwilliger aanmeldt of door vrijwilligers-coördinatoren wordt aangedragen, wordt in een intakegesprek beoordeeld op geschiktheid voor een functie. Bij positieve beoordeling start deze persoon als vrijwilliger.
 • Voor iedereen die zich aanmeldt als vrijwilliger en in die functie met jeugd komt te werken, vraagt Groesbeekse Boys een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Krijgt deze vrijwilliger deze niet, dan kan die persoon de functie uitoefenen.

 

Vertrouwenspersoon

Mocht je ondanks de getroffen maatregelen alsnog te maken krijgen met een vorm van ongewenst gedrag, zoals pesten, agressie, machtsmisbruik of seksuele intimidatie, dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. 

Een vertrouwenspersoon kan je helpen door samen met jou te kijken wat er aan de hand is. Ook kan de vertrouwenspersoon je vertellen wat je verder zou kunnen doen, en je daarbij ondersteunen. De vertrouwenspersoon biedt dus een luisterend oor, en – als jij dat wilt – een helpende hand.

Jij blijft daarbij de baas, want alleen jij bepaalt wat er gebeurt. De KNVB heeft meerdere vertrouwenscontactpersonen waar je als lid van onze vereniging gebruik van kunt maken. 

Wil je in contact komen met een vertrouwenscontactpersoon? Klik op deze link voor informatie en contactgegevens.